dilluns, 4 d’abril de 2011

BASES DEL CONCURS DE SANT JORDI 2011

Podrà participar tot l’alumnat de l’Institut Miquel Martí i Pol (1r i 2n cicle de l’ESO, cicles formatius i batxillerat). Cada concursant només podrà presentar un treball per categoria excepte en el cas del concurs fotogràfic, on tindrà la possibilitat de lliurar fins a tres fotografies.
Totes les obres es presentaran sota un pseudònim i s’acompanyaran d'un sobre tancat. A l'exterior del sobre hi ha de figurar el pseudònim, el curs i la modalitat; i a l'interior, les dades de l’autor, els curs, el DNI (si el tenen) i l’edat.
El termini de presentació s’acaba el DIVENDRES 8 D´ABRIL DE 2011. Els treballs literaris es lliuraran al professorat de llengua que correspongui (català, castellà, anglès o francès); els de fotografia, al departament de matemàtiques; i els de poesia visual, a l’USEE.

LITERARI
1.- Hi ha dues modalitats: poesia, narrativa.
1.1 Poesia: els originals hauran de tenir una extensió aproximada d’entre 10 i 20 versos.
1.2 Narrativa: els textos hauran d'estar compresos entre 2 i 3 fulls amb lletra Times New Roman 12, a 1’5 d’espai entre línies.
2.- Els treballs es presentaran per triplicat a DIN A4, mecanografiats per una sola cara i convenientment cosits o grapats si s'escau.
3.- Per a cada nivell d’ESO hi haurà dos premis de català i castellà (poesia i prosa), un premi d’anglès (poesia o prosa) i un de francès per a cada nivell de segon cicle d’ESO. Tanmateix, el jurat es reservarà la possibilitat d’atorgar un segon premi, accèssits o declarar-ne deserts. El concurs és subvencionat íntegrament per l’AMPA del nostre institut.
4.-El jurat estarà format pels membres dels departaments de català, castellà, anglès i francès.

POESIA VISUAL (VÍDEO)
1. El muntatge podrà ser una poesia en llengua de signes o un treball d’expressió corporal de temàtica lliure i d’una durada aproximada de dos o tres minuts.
1.1 Poesia en LSC: anirà acompanyada del text (es tracta d’interpretar en LSC allò que s’ha escrit).
1.2 Poesia visual: anirà acompanyada d’un text explicatiu del què es vol expressar (es tracta d’expressió corporal, de moviments amb els que transmetre una idea, un sentiment)
2. Ha d’estar enregistrat i ha de presentar-se en DVD. L’enregistrament ha de ser de 720 x 480 píxels en format AVI o MPEG.
3.- Hi haurà un premi per nivell. El jurat es reserva les mateixes normes que les indicades en el punt 3 de les bases del concurs literari.
4. El jurat tindrà en compte que la narració estigui perfectament il·luminada i que els fons de la gravació sigui llis i contrastat amb la roba.
3. El jurat estarà format per dos membres de l’USEE i un altre del departament de llengües.


FOTOGRÀFIC
1.- Tema i tècnica: la fotografia i les matemàtiques. Tècnica lliure.
2.- Format: es recomana el format 13 x 18 cm. Cada foto haurà d’anar enganxada en una cartolina DIN A4 en què ha de constar el títol de la foto, que faci referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic de l’obra, un pseudònim i el nivell.
3.- Hi haurà un premi per nivell. El jurat es reserva les mateixes normes que les indicades en el punt 3 de les bases del concurs literari.
4.- El jurat estarà format per dos alumnes de l'institut que no hagin participat i tres professors/es.
5.- El jurat valorarà fonamentalment i per aquest ordre: el contingut matemàtic de la fotografia, la seva qualitat estètica i l’originalitat, gràcia i referència matemàtica del títol.

RELACIÓ DE PREMIS

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO BATXILLERAT CCFF
POESIA CATALÀ 12 € 12 € 12 € 12 € 12 € 12 €
POESIA CASTELLÀ 12 € 12 € 12 € 12 € 12 € 12 €
PROSA CATALÀ 12 € 12 € 12 € 12 € 12 € 12 €
PROSA CASTELLÀ 12 € 12 € 12 € 12 € 12 € 12 €
ANGLÈS 12 € 12 € 12 € 12 € 12 € 12 €
FRANCÈS 12 € 12 €
VÍDEO 12 € 12 € 12 € 12 € 12 € 12 €
FOTOGRAFIA 12 € 12 € 12 € 12 € 12 € 12 €

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada