divendres, 12 de març de 2010

Bases del concurs de Sant Jordi 2010

Podran participar tots els i les alumnes de l’Institut Miquel Martí i Pol (1r i 2n cicle de l`ESO, cicles formatius i batxillerat). Cada concursant només podrà presentar un treball per categoria excepte en el cas del concurs fotogràfic, on podrà presentar fins a tres fotografies.

Totes les obres es presentaran sota un pseudònim i s´acompanyaran d'un sobre tancat. A l'exterior del sobre hi ha de figurar el pseudònim, el curs i la modalitat; i a l'interior, les dades de l`autor, els curs, el DNI (si el tenen) i l’edat.

El termini de presentació s’acaba el DIVENDRES 16 D´ABRIL DE 2010, excepte en el cas de la cançó, que s’haurà de lliurar abans del DIVENDRES 9 D’ABRIL. Els treballs literaris es lliuraran al professorat de llengua que correspongui (català, castellà o anglès); els de fotografia, al departament de matemàtiques; i les cançons, al professorat de música.

LITERARI

1.- Hi ha tres modalitats: poesia, narrativa i conte il·lustrat.

1.1 Poesia: els originals hauran de tenir una extensió aproximada d’entre 10 i 20 versos.

1.2 Narrativa: els textos hauran d'estar compresos entre 2 i 5 fulls amb lletra Times New Roman 12, a 1’5 d’espai entre línies.

1.3 Conte il·lustrat: els relats hauran de tractar sobre LA BIODIVERSITAT. Han de tenir una extensió màxima de 40 línies (Times New Roman 12). La il·lustració (fotografia o dibuix) que acompanya el relat (presentada en un full a part ) pot estar realitzada en qualsevol tècnica, sempre que sigui sense relleu; la mida de la imatge haurà de ser de 20 x 20 cm.

2.- Els treballs es presentaran per triplicat a DinA4, mecanografiats per una sola cara i convenientment cosits o grapats si s'escau.

3.- Hi haurà 4 premis de poesia en (català i castellà), 6 premis de narrativa (català, castellà i anglès) i un premi especial per a un conte il·lustrat escrit en català. Tanmateix el jurat es reserva la possibilitat de declarar algun del premis deserts, així com atorgar accèssits o mencions especials. També es reserva el dret de publicar o enviar a altres concursos els premis. El concurs és subvencionat íntegrament per l’AMPA del nostre institut.

4.- El jurat està composat pels membres dels departaments de català, castellà i anglès.

FOTOGRÀFIC

1.- Tema i tècnica: la fotografia i les matemàtiques. Tècnica lliure.

2.- Format: es recomana el format 13 x 18 cm. Cada foto haurà d’anar enganxada en una cartolina DIN A4 en què ha de constar el títol de la foto, que faci referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic de l’obra, un pseudònim i el nivell.

3.- Hi haurà dos premis per nivell. El jurat es reserva les mateixes normes que les indicades en el punt 3 de les bases del concurs literari.

4.- El jurat està composat per dos alumnes de l'institut que no hagin participat i tres professors/es.

5.- El jurat valorarà fonamentalment i per aquest ordre: el contingut matemàtic de la fotografia, la seva qualitat estètica i l’originalitat, gràcia i referència matemàtica del títol.

CANÇÓ 30 ANIVERSARI

1. Els concursants hauran de presentar una lletra alternativa que s’adapti a una cançó coneguda.

2. El tema de la lletra haurà de ser: 30 anys de l’Institut Miquel Martí i Pol.

3. Juntament amb la lletra proposada, els concursants hauran d’adjuntar, en un full apart, el títol de la cançó original, el cantant o grup que la canta i un enllaç d’Internet on es pugui escoltar la cançó (Youtube, Los cuarenta principales...)Gènere

Nivell

català

castellà

anglès

Poesia

1r cicle

50 €

50 €

2n cicle, batxillerat, cicles i FP

50 €

50 €

Narrativa

1r cicle

50 €

50 €

50 €

2n cicle, batxillerat, cicles i FP

50 €

50 €

50 €

Conte il·lustrat

Premi únic

50 €

Fotografia

Primer cicle

50 €

30 €

Segon cicle

50 €

30 €

Batxillerat o CF

50 €

30 €

Cançó 30 aniv.

Tot l’Institut

50 €


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada